KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Ulf Hjelmar
Programleder, mag.art., ph.d.

Ulf Hjelmar er specialist i evalueringsmetode og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Han har særligt fokus på tværsektorielt samarbejde, innovative løsninger og udvikling af demokratiet på lokalt niveau. Read about Ulf Hjelmar in English
Udskriv Del på
Telefon: 3155 0420
Telefon: 3155 0420
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Ulf har gennemført en lang række forskningsbaserede analyser og evalueringer i kommuner og regioner, herunder evalueringer af indsatser på ældreområdet, børn- og ungeområdet samt sundhedsområdet. Centralt i hans arbejde er et fokus på offentlig-privat samarbejde og sammenhængende løsninger på tværs af organisatoriske skel. Ulf er desuden ekspert i lokaldemokratiets forudsætninger og funktion.

Metoder

Ulf benytter sig af metoder, der kan belyse, hvordan man effektivt udnytter tværsektorielt samarbejde og andre offentlige indsatser. Særlig centralt er evalueringsmetoder, der belyser resultater og effekter af en indsats og samtidigt genererer læring på området.

På den baggrund hjælper evalueringerne med til at udvikle de rammevilkår, ledelsesforhold, sanktionsmuligheder og tværgående mål, som har vist sig at være væsentlige for den offentlige sektor.

Ulf har desuden gennemført en række forskningsbaserede spørgeskemaundersøgelser om lokaldemokrati og unødigt bureaukrati.

Baggrund

Ulf er uddannet sociolog og har en ph.d. i offentlig forvaltning. Han har arbejdet som forsker ved RUC og senere daværende AKF, nu KORA, og derudover har han arbejdet som konsulent på ledelsesniveau i over ti år. Han har en bred erfaring med at arbejde løsningsorienteret i kommuner og regioner.

Ulf Hjelmar is a specialist in evaluation methods and quality development in the public sector. He has a special focus on cross-sectoral cooperation, innovative solutions and development of democracy at the local level.

Areas of knowledge

Ulf has carried out a vast range of research-based analyses and evaluations in municipalities and regions, including evaluations of efforts in the areas of the elderly, children and young people and the health area. A central component of his work is a focus on public-private cooperation and solutions reaching across organizational boundaries. Moreover, Ulf is an expert on the prerequisites and functioning of local democracy.

Methods

Ulf uses methods that are able to shed light on how cross-sectoral cooperation and public endeavours can be utilised effectively. Especially central are evaluation methods that elucidate results and effects of an endeavour, at the same time as generating knowledge in the area in question.

On this basis, his evaluations contribute to the development of the framework, management conditions, sanction options and general goals that have proven to be important for the public sector.

Furthermore, Ulf has carried out a number of research-based questionnaire surveys on local democracy and unnecessary bureaucracy.

Background

Ulf is a trained sociologist and holds a PhD in public administration. He has worked as a researcher at Roskilde University and later the former AKF, now KORA. Moreover, he has worked as a consultant at management level for over 10 years. He has extensive experience of performing solution-oriented work in municipalities and regions.
CV

Uddannelse

Ph.d. i offentlig administration Roskilde Universitetscenter 1995
Mag.art. i sociologi Københavns Universitet 1989

Ansættelser

Programleder VIVE 2017-
Programleder KORA 2012-2017
Programleder AKF 2010-2012
Seniorforsker AKF 2008-2010
Forskningsleder TNS Political & Social 2004-2008
Underdirektør og chefkonsulent TNS Gallup 1996-2004
Kandidatstipendiat og forskningsadjunkt Roskilde Universitetscenter 1990-1995
Konsulent CASA 1989-1990

Undervisning

Ekstern lektor Copenhagen Business School 2005-
Censor Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet 1996-

Tillidsposter

Medlem Aftagerpanel, Sociologiuddannelsen, Aaborg Universitet 2010-
Medlem Bestyrelsen, Dansk Evaluerings Selskab 2009-
Medlem Referencegruppe, Center of Excellence for den Danske Solkampagne (CEDS) 2009-
Medlem Aftagerpanel, Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2007-
Medlem ESOMAR 1996-2008

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Mere information
Ulf på LinkedIn